Ostrava jako centrum obchodu

Emisí roku 2022 je Ostrava jako centrum obchodu

 

Text privilegia Ostravě Karlem IV. přeložený do českého jazyka

Do českého jazyka přeložil Richard Psík

Karel IV., díky milostivé přízni Boží císař římský, vždy Augustus a český král, Touto listinou dáváme všem na vědomí, že na naléhavé pokorné prosby našeho milého věrného knížete a rádce ctihodného Jana, biskupa olomouckého, o jehož blaho, prospěch a užitek se třeba postarat přednostně, což si přejeme o to upřímněji, oč více s to zasluhují jeho významné zbožné a řádné činy, jimiž se přičinil o naší výsost, chceme vylepšit poměry a postavení jeho města Ostravy. Po zralé úvaze a po poradě s knížaty, barony a našimi věrnými s plným vědomím dodáváme, udělujeme a touto listinou darujeme z naší vrozené dobrotivosti a z moci českého krále měšťanům a všem obyvatelům tohoto města jarmark neboli výroční trh se všemi obvyklými a k tomu patřícími právy, privilegii, svobodami, imunitami, výsadami a obyčeji. Do českého jazyka přeložil Richard Psík
Rozhodujeme a tímto výnosem českého krále ustanovujeme, že se má takovýto jarmark neboli výroční trh v tomto městě konat každoročně od nynějška do budoucna, počínaje nynějškem vždy osm dní před a osm dní po svátku Nanebevstoupení Páně, a že sem mají všichni kupci volný přístup. Přikazujeme všem obecně i jednotlivým knížatům, baronům, šlechticům, rytířům, klientům, zemanům, purkrabím, oficiálům i městským obcím, věrným našim milým, budou-li prostřednictvím této listiny požádáni, as ohledem na naši milost jim touto listinou ukládáme, aby se nikdy neopovažovali měšťanům a obyvatelům řečeného města Ostravy, kteří kdy budou, bránit ve výsadě, kterou jsme jim udělili, ale naopak aby je v této výsadě podporovali a laskavě ji zachovávali. Tato listina je opatřena svědectvím pečeti našeho císařského majestátu. Dáno v Opavě, léta Páně tisícího třístého šedesátého druhého, patnácté indikce, o šestnáctých červnových kalendářích, království našich léta šestnáctého, císařství pak osmého.
 
Zkontroloval Jan, hlahovský děkan
z pověření pana hofmistra Milíč z Kroměříže
Zaneseno do register: Petr Vratislavský