Text privilegia uděleného Karlem IV. pro Ostravu z roku 1362

Délka čtení: 2 min., 17 sec.
Text privilegia uděleného Karlem IV. pro Ostravu z roku 1362

Text privilegia uděleného Karlem IV. pro Ostravu z roku 1362, jehož šestisté šedesáté výročí připomeneme v letošním roce na našich medailích.

Karel IV., díky milostivé přízni boží císař římský, vždy Augustus a český král. Touto listinou dáváme všem na vědomí, že na naléhavé pokorné prosby našeho milého věrného knížete a rádce ctihodného Jana, biskupa olomouckého, o jehož blaho, prospěch a užitek je třeba se postarat přednostně, což si přejeme o to upřímněji, oč více si to zasluhují jeho významné zbožné a řádné činy, jimiž se přičinil o naši výsost, chceme vylepšit poměry a postavení jeho města Ostravy. Po zralé úvaze a po poradě s knížaty, barony a našimi věrnými s plným vědomím dáváme, udělujeme a touto listinou darujeme z naší vrozené dobrotivosti a z moci českého krále měšťanům a všem obyvatelům tohoto města jarmark neboli výroční trh se všemi obvyklými a k tomu patřičnými právy, privilegii, svobodami, imunitami, výsadami a obyčeji. Rozhodujeme a tímto výnosem českého krále ustanovujeme, že se má takovýto jarmark neboli výroční trh v tomto městě konat každoročně od nynějška do budoucna, počínaje nynějškem vždy osm dní před a osm dní po svátku Nanebevstoupení Páně, a že sem mají všichni kupci volný přístup. Přikazujeme všem obecně i jednotlivým knížatům, vévodům, baronům, šlechticům, rytířům, klientům, zemanům, purkrabím, oficiálům i městským obcím, věrným našim milým, budou-li prostřednictvím této listiny požádáni, a s ohledem na naši milost jim touto listinou ukládáme, aby se nikdy neopovažovali měšťanům a obyvatelům řečeného města Ostravy, kteří kdy budou, bránit ve výsadě, kterou jsme jim udělili, ale naopak aby je v této výsadě podporovali a laskavě ji zachovávali. Tato listina je opatřena svědectvím pečeti našeho císařského majestátu. Dáno v Opavě, léta Páně tisícího třístého šedesátého druhého, patnácté indikace, o šestnáctých červnových kalendách, království našich léta šestnáctého, císařství pak osmého.

 

 

Text: Kristýna Lásková

Zdroj: PSÍK, Richard. Z vrozené dobrotivosti - privilegium Karla IV. pro Ostravu. Ostrava: Statutární město Ostrava, 2010.